• Jou website om gratis informatie over stages in Curacao te vinden.
Advertenties

FMA

Praktische informatie:
Naam instelling: FMA (Fundashon pa mancho di adikshon)
Doelgroep: Inprincipe kan iedereen die een vorm van verslaving heeft aankloppen bij FMA.
Adres: Oosterbeekstraat 11, Shèr Asil
Telefoonnummer: (005999) 461-5977
Faxnummer: (005999) 461-5810
Email: metafahrenfort@gmail.com
Website: www.fma.an
Contactpersoon: Meta Fahrenfort
Afstand vanaf Willemstad (punda): Ongeveer 5 minuten

Algemene informatie:
Geschiedenis
De Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) is in juni 1995 in opdracht van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao opgericht. Het Eilandgebied heeft dit initiatief genomen om te bevorderen dat er op een structurele en dynamische wijze wordt gewerkt aan de preventieve-, curatieve- en opvangtaken op het gebied van de verslavingszorg.
FMA is dus in feite het coördinatiebureau voor de verslavingszorg op Curaçao. Als zodanig is zij verantwoordelijk voor zowel de hulpverlening, opvang en plaatsing van verslaafden, preventie van verslaving, als ook coördinerend en adviserend orgaan voor alle instanties die actief zijn in de verslavingszorg. Sinds februari 1997 is de FMA. operationeel geworden.
De eerste bijdrage van de Centrale Overheid komt binnen in de vorm van een donatie uit het Criminaliteitsfonds. FMA ontvangt 1.5 miljoen als startkapitaal uit handen van minister drs. Stanley Inderson.

Sinds 1997 exploteerd FMA in samenwerking met Fundashon Dios Yudami een inloopcentrum voor verslaafden in een pand te Scharloo.


In 2001 installeert FMA een afdeling voor ambulante hulpverlening aan jongeren (Unidat pa Hóben). Dit gebeurt met fondsen uit het Urgentie- programma Jeugd en Jongeren van de Nederlandse Antillen, gefinancierd door Nederland. Datzelfde jaar installeert FMA de Unidat pa Adulto. De nieuwe afdeling voorziet in ambulante hulpverlening aan volwassenen.


FMA en het Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid (Reda Sosial), introduceren, in het kader van armoedebestrijding, de bus Liber, die voorziet in voorlichting, preventie en zorg in de wijken van Curaçao.


In 2002 start het inloopcentrum met een nachtopvang voor verslaafden dat gefinancierd wordt met fondsen van de MCB en het Eilandgebied Curaçao. De nachtopvang biedt tegelijkertijd werkervaring aan het personeel dat bestaat uit onderstandtrekkers van Ban Bario Bèk, een onderdeel van de Dienst Werk en Inkomen.

Inleiding
FMA heeft verschillende afdelingen bestaand uit:


Sentro Kontra Adikshon (SKA)
Men kan contact opnemen met het FMA via het centrale aanmeldingspunt, de Sentro Kontra Adikshon (SKA). Deze afdeling voert besprekingen met de cliënt en verstrekt informatie aan familie, vrienden of kennissen. Aan de hand van het intakegesprek kan de cliënt worden doorverwezen naar ambulante hulp of (vrijwillige) residentiële zorg. Een andere mogelijkheid is dat de cliënt,op verzoek van familie, door de rechter onder curatele wordt gesteld. Hij/zij wordt dan opgenomen in de Pico Plata afdeling van het Capriles Kliniek.
Indien nodig legt het SKA ook huisbezoeken af.
Daarnaast kan men contact opnemen met SKA in geval van crisis: bijvoorbeeld wanneer een persoon drugs heeft gebruikt en zich na afloop heel erg ziek voelt of ernstige overlast veroorzaakt
De SKA houdt telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag tussen 3 en 5 uur en op vrijdag tussen half 2 en 4 uur ‘s middags. Het telefoonnummer is 9292 of 461-5977.


Ambulante zorg
Deze afdeling geeft ambulante hulpverlening aan jongeren en volwassenen die problemen hebben met alcoholmisbruik, gokken, drugs, e.d.
Ambulante hulp houdt in dat de cliënt 1 a 2 keer per week behandeld wordt bij de FMA maar niet opgenomen wordt. Het voordeel hiervan is dat de cliënt thuis bij zijn /haar gezin kan blijven wonen. De behandeling is bovendien minder kostbaar dan bij opname in een rehabilitatiecentrum.
Men kan in contact komen met de afdeling via persoonlijke aanmelding bij de SKA. Ook familieleden en werkgevers kunnen de cliënten aanmelden bij de SKA.
v.w.b. volwassenen dient de cliënt aan de volgende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor ambulante behandeling:

1. Hij/zij moet bereid en gemotiveerd zijn om de behandeling te ondergaan;

2. De relatie met familieleden moet nog intact zijn. Zij moeten immers de behandeling ondersteunen;

3. De cliënt moet een zinvolle dagbesteding hebben

4. De cliënt mag geen ernstig psychiatrisch patiënt zijn


Ten behoeve van bedrijven en organisaties heeft de afdeling een servicepakket waarin onder meer de volgende faciliteiten worden aangeboden:

- Voorlichting aan werknemers over verslaving en middelen;

- Training aan bedrijfsmaatschappelijk werkers en afdelingshoofden;

- Ondersteuning aan de directie i.v.m een preventief beleid op de werkplek;

- Ambulante hulpverlening aan werknemers.

Indien opname van de medewerker noodzakelijk is, dan gebeurt dat bij een centrum dat door de FMA gesubsidieerd wordt. De FMA onderhoudt dan veelal de contacten met de werkgever.
Behandeling geschiedt op individuele basis waarbij het gezin/partner van de cliënt intensief worden betrokken. Verder vinden er ook groepsbehandelingen plaats. Indien nodig vindt er ook een medische en/of psychiatrische evaluatie plaats.
De Ambulante afdeling organiseert regelmatig ‘stoppen met roken’ cursussen die elk bestaan uit een 6 tal wekelijkse bijeenkomsten gevolgd door een nazorgprogramma. Tevens zijn er regelmatige bijeenkomsten van ex-cursisten die zich hebben verenigd in een ondersteuningsgroep.

Jongeren
Er wordt hulpverlening en begeleiding gegeven aan jongeren die experimenteren met drugs/ alcohol of die al regelmatig drugs/ alcohol gebruiken. De jongere kan zich voor behandeling aanmelden bij het SKA, maar ook ouders, vrienden, kennissen of leerkrachten kunnen bellen om een afspraak te maken.
Afhankelijk van hun situatie kunnen jongeren zowel individueel als in groepsverband worden behandeld. De groepsbehandeling helpt jongeren elkaar te ondersteunen en heeft tevens tot doel om:

– De jongere beter inzicht te geven in zijn/haar gebruikspatroon;

- Situaties/ omstandigheden die gebruik stimuleren te ontwijken;

- Hem/haar leren om te gaan met gedragsproblemen.


De Groepstherapie neemt in totaal 16 weken in beslag en bestaat uit enkele bijeenkomsten per week. De behandeling is verdeeld in 3 sessies: – Intensieve begeleiding

- Preventie van terugval

- Ondersteuning


Naast de groepsbehandeling worden er ook bijeenkomsten georganiseerd met de ouders met het doel hen bij de behandeling te betrekken. Ook bij de individuele behandeling zijn ouders/opvoeders betrokken voor een efficiëntere behandeling van de jonge cliënt.
Naast hulpverlening kan de jongere ook deelnemen aan sociale en sportieve activiteiten die o.a. tijdens vakantie perioden worden georganiseerd.
Tenslotte is er een mentoren team, bestaande uit vrijwilligers die als vertrouwenspersoon fungeren voor de jongere tijdens de periode waarin hij/zij behandeld wordt.


Straathoekwerk/ Stichting Dios Yudami
FMA exploiteert samen met Fundashon Dios Yudami het gelijknamige inloopcentrum ‘Dios Yudami’ in de Concordiastraat naast het Bestuurscollege. Hier kunnen de verslaafden zich douchen en scheren, eten, slapen, schone kleren krijgen, een knipbeurt krijgen, etc.
Hierdoor wordt de verslaafde van straat gehouden, opnieuw in contact gebracht met hygiëne, zorg en structuur en wordt de overlast die hij op straat veroorzaakt verminderd. Het inloopcentrum is zeven dagen per week geopend van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds. Op de bovenverdieping van de walk in bevindt zich een sleep-in met de mogelijkheid om te overnachten voor 30 verslaafden, die open is van 8 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s morgens.
De medewerkers van het inloopcentrum gaan in de binnenstad de straat op en de wijken in om contact te leggen met verslaafden in hun eigen leefomgeving.
Op die manier kan de medewerker de verslaafde in contact brengen met gespecialiseerde instanties voor medische hulp, onderstand, etc. Tevens wordt de verslaafde aangespoord om naar de walk in Dios Yudami te komen voor eten en verzorging. De straathoekwerkers zijn voornamelijk actief in Punda ; daarnaast verlenen zij zoveel mogelijk assistentie in de andere wijken van Curaçao, vooral in crisissituaties.
Het servicepakket van Dios Yudami omvat voorts:

– Medische zorg en controle;

- Verstrekken van medicijnen

- Bemiddeling voor plaatsing in rehabilitatiecentra;

- Bemiddeling voor het verkrijgen van dokterskaartje;

- Bemiddeling tussen cliënten en familieleden;

- Presentatie van informatieve thema’s;

- Deelname aan activiteiten zoals excursies, bijbelstudies,etc.;

- Deelname in werkprojecten, zoals schilderen,tuinieren, e.d.;

- Beheer van onderstanduitkering, indien de cliënt dit wenstDe straathoekwerkers leggen ook huisbezoeken af of bemiddelen bij overlast veroorzaakt door chronisch verslaafden. In verband met dit laatste werkt het straathoekwerkteam nauw samen met de politie,de bewakingsdiensten Securitas Antias en SKS, Brasami, Capriles Kliniek, de winkelierorganisaties in Punda en Otrabanda, resp Downtown Management Organisation, en SKO om de overlast in de binnenstad zoveel mogelijk te beperken.

PR en Communicatie
De afdeling PR en Communicatie coördineert de informatie voorziening omtrent de werkzaamheden van FMA, middelen en verslaving in het algemeen. Zij doet dit onder andere door:

– Het produceren van informatiemateriaal zoals folders e.d. ;

- Het geven van informatie aan scholen, jongerenorganisaties, sportverenigingen, opleidingen,en sociale groeperingen;

- Het coördineren van workshops, congressen en symposia, e.d.;

- Het organiseren van preventieve campagnes i.v.m o.a. alcoholmisbruik en roken;

- Het verzorgen van informatieve radio en tv programma’s;

- Het verzorgen van informatieve pagina’s in lokale dagbladen;

- Het beheren van een website;

- Het beheren van een infotheek met informatie over verslaving;

- Het organiseren van trainingen voor organisaties, zoals kerkelijke groeperingen;

- Het verstrekken van informatiemateriaal en begeleiden van studenten i.v.m scripties, spreekbeurten e.d.;

- Het beheren van expositiemateriaal;

- Coördineren van informatieve stand in verband met gezondheidsmarkten e.d.

- Bijdragen aan het werk van de gezondheidsvoorlichtingbus

FMA geeft aan 2 organisaties subsidie.
Dit zijn:
Nos tei pa Otro (NTPO)
is een opvangcentrum waar vrouwen met een verslavingsachtergrond kunnen worden opgenomen en begeleid. Er kunnen maximaal 15 cliënten worden opgenomen. Tevens zijn er 2 crisisbedden.

Fundashon Speransa
Onder de Fundashon Speransa valt een centrum met drie afdelingen waar verslaafde mannen kunnen worden begeleid en/of behandeld:

- Afdeling I ‘ Sentro di motivashon’ dient als motivatie- (en in mindere mate als time-out) centrum voor 15 cliënten. Zij worden gemotiveerd voor een opname in Afdeling II. Het doel is dat zij er toe gebracht worden te kiezen voor een behandeling om hun verslavingsproblematiek te doorbreken. Tevens kan dit centrum dienen als een plaats waar cliënten tijdelijk verblijven om ‘aan te sterken’ en vervolgens weer terug te keren in de maatschappij.

- Afdeling II heeft tot doel de cliënt te begeleiden in het doorbreken van zijn verslavingsproblematiek, zodat hij een verslavingsvrij leven kan gaan leiden. Er is plaats voor maximaal 15 cliënten. Om dit te bereiken wordt de cliënt begeleid bij de behandeling van achterliggende problematiek die ten grondslag liggen aan het verslavingsprobleem.

- Het ‘Nazorghuis’ in de Carthagenastraat te Otrobanda dient als een extra mogelijkheid voor tien cliënten om de overgang van een beschermde omgeving (zoals die er is bij Sentro Speransa) naar een volledige terugkeer in de maatschappij, meer geleidelijk te laten verlopen. Het doel van dit huis is niet meer de behandeling van achterliggende problematiek, het doel is het begeleiden van cliënten bij (praktische) zaken nu ze weer terug keren in de maatschappij. Een opname in dit huis kan tevens dienen als een woontraining voordat de definitieve terugkeer in de maatschappij plaats vindt. Er is plaatsing mogelijk voor 10 mannen en vrouwen.

Bron: www.fma.an

Doelstelling/visie/missie
Doelstelling:

1. Het middels voorlichting en educatie bevorderen van: – kennis van verslavende middelen;

- bewustzijn van de mogelijke gevolgen van gebruik van alcohol, drugs, tabak of andere psychotrope stoffen dan wel overmatig gokken of een eetstoornis;

- de signalering van en het optreden tegen dit gebruik;

in alle geledingen van de maatschappij;

2. Het middels voorlichting en educatie bevorderen van: – bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van eenieder die (in)direct betrokken is bij de overlast veroorzakende verslaafden;

- Begrip voor de verslaafden en de achtergrond van verslaving;

in alle geledingen van de maatschappij;


3. Het bevorderen, coördineren en uitvoeren van de behandeling, begeleiding en verzorging van mensen van alle leeftijden die door gebruik van alcohol, drugs, tabak of andere psychotrope stoffen dan wel door overmatig gokken of een eetstoornis in een zodanige toestand van lichamelijke en / of geestelijke afhankelijkheid zijn geraakt dat zij ten gevolge van deze afhankelijkheid hetzij belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren, hetzij bedreigd worden in hun lichamelijke of geestelijke gezondheid;

4. Het uitvoeren van taken die met het bovenstaande verband houden.

5. Het (laten) verrichten van onderzoek met betrekking tot verslaving.

6. Het adviseren van instanties en organisaties in verband met (preventie) in de verslavingszorg.


7. Het organiseren van cursussen ten behoeve van de verslavingszorg.

Visie/Missie:
De FMA wil als koepelorganisatie een aanspreekpunt zijn dat zowel op beleidsniveau als op uitvoerend niveau activiteiten op het gebied van verslavingspreventie en verslavingszorg op Curaçao initieert, coördineert, uitvoert en uitbesteedt teneinde het welzijn in de samenleving te bevorderen.

Missie:
De FMA is een klantgericht kenniscentrum dat in een centrale rol in samenwerking met andere organisaties op een pro-actieve en professionele wijze middels een structurele aanpak werkt aan het beheersbaar maken van de verslavingsproblematiek.


Informatie over de stageplek:
Algemeen
Er is plek voor de volgende studenten:
Een belangrijk vereiste is dat de stagiair vloeiend Papiamento spreekt. Dit is voor mensen die niet van huis uit deze taal spreken in het algemeen niet in korte tijd te leren. Ze vinden het belangrijk om met stagiaires te werken omdat dit een noodzaak is voor hun opleiding en omdat ze het vak moeten leren in de praktijk. MBO stagiaires worden er in principe niet vanuit Nederland gehaald omdat er op het eiland zelf erg veel vraag is naar MBO stageplaatsen. 1 stagiaire per afdeling. Opleiding: SPH, SJD, MWD en algemene sociale opleidingen. Binnen de instellingen leiden ze specifiek op voor verslavingszorg.
Met vergoedingen is het al volgt geregeld bij FMA:
De stagiaires krijgen geen vergoedingen.
Eisen en verwachtingen die gesteld worden aan de student:

- Je moet groepswerk kunnen/willen doen maar ook individueel kunnen/willen begeleiden.

- Je moet vloeiend Papiaments kunnen spreken.

- Je moet van te voren bedenken of je wel echt naar het buitenland wilt en of je dit aan kunt. Wat betreft lang van huis weg zijn, andere cultuur etc.

- Je moet een eigen inkomen hebben want er is geen stagevergoeding.

- Wat betreft leeftijd en duur van stage is er geen eis.

- Je moet sterk in je schoenen staan.

- Je moet kunnen begeleiden of dit willen leren.

- Je moet op tijd je stage aanvragen.

- Je moet goede stagedoelen hebben waar je aan kunt werken.


Begeleiding:
Eisen die gesteld worden aan stagebegeleiders:
Ze moeten minimaal HBO geschoold zijn en de rest van de eisen komen via de opleidingen.
Hoeveel stagebegeleiders zijn er?
Per afdeling is er minstens een begeleider, bij de behandelafdelingen meerdere.
Ze begeleiden maximaal:
Ze begeleiden maximaal 1 student.
Termijn voor aanvraag/beste te bereiken vanuit Nederland:
Telefonisch of via de mail. Contact via Meta Farhenfort.